۶.۲.۹۵

اوی

ای ما و صد چو ما
ز پی تو خراب و مست
ما بی تو
خسته‌ایم
تو بی ما
چگونه‌ای؟
شعر رومی