۲۱.۱.۹۵

کرسی

گفتم : "کی بود زنگ زد"
گفت : "مینا بود ..."
اما مینا نبود !
بهش گفتم : "یه هفته هم طولش نمی‌دی، حالا ببین"
غافل که او
همان‌وقت هم طولش نداده بودنیچه
فلسفه معرفت و حقیقت
نرجمه مراد فرهادپور