۱۳.۵.۹۵

...

نقشه اینه :
می‌ریم تو
دوستت رو نجات می‌دیم
می‌آیم بیرون
چطوره ؟!!!