۸.۶.۹۵

وضعیت عمومی

- چی کار می‌کنید آقا، اون ساک مال ماست.
- مگه گفتم مال منه ؟ می‌خواستم ببینم توش چی دارید ؟!ماهی و گربه
شهرام مُکری