۳۰.۱۰.۹۵

حداقل

When i left Martine, she said : "at least fall in love for real next time"


وقتی مارتین رو ترک می‌کردم، بهم گفت : "حداقل دفعه بعدی واقعا عاشق شو !"