۳۱.۵.۹۷

آخر مرداد

پیاده می‌روم و همرهان سوارانند
از خضرپی‌خجسته هم دیگه کاری ساخته نیست