۲۹.۱۲.۹۷

پیش‌بینی

موج بر سر و ...
طوفان از پی و ...
مرگ در پیش

من مات بودم و ...
پای سست و ...
به دستم هیچ

پرسیدم :
این مهلکه به خاطر چیست ؟!
سیگارهای خاموش شده
در لیوان کاغذی
گفتند زنهار
که تدبیر انجامت نیست.دی نود و پنج
در آقای پاریزی
منتظر داریوش