۴.۴.۹۸

مونیکا بلوچی

دنیا آنقدرها به من وقت نداد
فرصت کم بود
دوست داشتم همه زمانم را
صرف سیاحت چشمانت کنم
شاید وقتی دیگر
در یک زندگی دیگر
آنقدری وقت بود
که تمام قد ببینمت
و بگویم : "چه‌قدر این گردن‌بند روی گردنت زیباست"