۲۷.۶.۸۹

بامدادبیستوهفتشهریور




از دوری‌ات 
آخر شبی 
از گریه 
خواهم مرد ...