۱۴.۱۲.۸۹

نفحات صبح



تو در کمند من آیی 
کدام دولت و بخت ؟
من از تو روی بپیچم
کدام صبر و قرار ؟


شعر سعدی
عکس Sergio Larrain