۴.۵.۹۰

احتمالات

باشد
که باز بینیم
دیدار آشنا را



شعر حافظ
عکس Saul Leiter