۴.۵.۹۰

مسلمان نیست کسی که این تصویر را ببیند و گریبان پاره نکند