۴.۵.۹۰

خامی

آدما تغییر نمی‏‌کنن
آدما تغییر نمی‏‌کنن
آدما تغییر نمی‏‌کنن
آدما تغییر نمی‏‌کنن
آدما تغییر نمی‏‌کنن
آدما تغییر نمی‏‌کنن