۴.۵.۹۰

احتمالات

باشد
که باز بینیم
دیدار آشنا راشعر حافظ
عکس Saul Leiter