۲۷.۱۰.۸۱

نیک بنگرم و خوش ببینم

در آسمان به دنبال لکه ابری می گشتم، که تصور کنم شاید طوفان شود. ولی کاش در طوفان به دنبال نوری بودم، که به رنگین کمان بیندیشم. 

به راستی که نگاه و تصور، چه نیک و چه بد خود مقدمه حالت و اندیشه و حرکت بعدی من است. پس باید که نیک بنگرم و خوش ببینم.

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک / از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک / برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور / که بی دریغ می زند روزگار تیغ هلاک.

#حافظ