۱.۱۱.۸۱

و انا الیه راجعون

و ناگاه جرس فریاد می دارد که : بربندید محمل ها. آنگاه وقت افسوس بر حال مسافر غافل عصیان گر است. عمری در آن خیال که چه خورد صیف و چه پوشد شتاء. 

 + ینی خیلی دل نبند عزیز.