۳۰.۱۰.۸۱

در بند خود

و تا زمانی که این احساس را درخود نیابم که این دنیا کوچک است و فشار آن را در تمامی اعضای خود حس نکنم، علاقه ای به پرواز در خود نخواهم یافت.

باید باورکنم که این زمین خاکی لایق آن روح افلاکی نیست. باید ازخود رهید تا به او رسید. من هنوز در بند خودم ...