۲۹.۱۰.۸۱

زندگی طبیعی

- پس شما می گویید یک شیوهء زندگی طبیعی هست و هر کس جور دیگری زندگی کند٬ غیر طبیعی است؟ 

- دقیقا. 

- اما من می گویم هر کس طبیعتی دارد و شیوه‌ی طبیعی متفاوتی برای زیستن. حتی دیوانه، طبیعی زندگی می کند. طبیعت نسخه ندارد یا اگر هم داشته باشد نسخه اش دست ما نیست. 

- با این حساب این کتاب های روان شناسی هم مشتی خزعبلات باید باشد.

- به نظر می رسد که این طور است. کتابی که بخواهد یک جماعتی را از نظر روانی توی یک کیسه بریزد و برایشان تعیین تکلیف کند، تفاوت میان انسان ها را به هیچ گرفته و این احمقانه است.