۱۲.۱۱.۸۱

فشار وارده بر دندان های یک اصلاح طلب

mohammad khatami
دلم برای خاتمی می سوزد. یک جورهایی تنها اصلاح طلبی است که می شناسم و میان مشتی متحجر و تندرو گیر افتاده است. 
از هر دو طرف گرفتار کسانی ست که اصلاحات را نمی شناسند. یک عده نمی شناسند و خیال می کنند زیاد است و تند. یک عده هم نمی شناسند و گمان می کنند که ناکافی است و کم.

خدا به داد خاتمی برسد.