۱۵.۱۱.۸۱

من چند تا عشق فیصله نیافته دارم ؟

در كتاب ونوسی ها و مریخی ها می‌خواندم كه برای داشتن یك زندگی آرام و یك روح آزاد و یك دل آسوده باید به عشق‌های نا تمام و فیصله نیافته، فیصله داد. به راستی من چند تا عشق فیصله نیافته دارم ؟؟ چند تا عشق فیصله نیافته دارم که  تا اینها فیصله پیدا نكنند نمی‌توانم رابطه عشقی دیگری برقرار كنم ؟؟؟ 

عجب مزخرفی. عجب هجوی. برای همین بود که آن رفیق دیرینه توصیه کرد : «مردان مریخی و زنان ونوسی» به کار تو نمی‌آید.