۱۷.۱۱.۸۱

دلاور

یکی آواز داد : دلاور برخیز ! و مرد همچنان افتاده بود. دو تن آواز دادند : دلاور برخیز ! و مرد همچنان افتاده بود. ده ها تن و صدها خروش بر آوردند :دلاور برخیز ! و مرد همچنان افتاده بود. هزاران تن خروش بر آوردند : دلاور برخیز ! و مرد همچنان افتاده بود. 

و تمامی آن سرزمینیان گرد آمده، اشک ریزان خروش بر آوردند: دلاور برخیز ! و مرد به پای برخاست نخستین کس را بوسه ای داد و گام در راه نهاد !!! 

گابریل گارسیا مارکز
ترجمه احمد شاملو