۱۸.۱۱.۸۱

مثل همیشه

صبح از خواب بیدار شد. سر کارش رفت. بعد از ظهر آمد خانه. شب خوابید. 

صبح از خواب بیدار شد. سر کارش رفت. بعد از ظهر آمد خانه. شب خوابید. 

صبح از خواب بیدار شد. سر کارش رفت. بعد از ظهر آمد خانه. شب خوابید.  

صبح از خواب بیدار شد. سر کارش رفت. بعد از ظهر آمد خانه. شب خوابید. 

صبح از خواب بیدار شد. سر کارش رفت. بعد از ظهر آمد خانه. شب خوابید.  

صبح از خواب بیدار شد. سر کارش رفت. بعد از ظهر آمد خانه. شب خوابید. 

صبح از خواب بیدار نشد. سر کارش نرفت. بعد از ظهر نیامد خانه. شب نخوابید. چون مرده بود.