۹.۴.۸۲

برای یک کلیشه

دیروز غمش را در وجودم احساس كردم، امروز از او شادم و فردا باز اندوهگینم. عشق تكرار واژه دوست داشتن است در بیابان برهوت زندگی و تمنای رسیدن به آب حیات است در كویر خشك عقل و گلی زیبا در بوستان احساس. و اندك دست مایه ای تا فردی كشش درونش را به سوی جاذب هستی نشان دهد و عاشق نام گیرد! 

عشق تنها واژه ای است كه معنایی به وسعت بی كرانه دریا دارد و دل بارانی به وسعت آسمان! هرچه گویی و هرچه كنی را می‌توان در عشق تفسیر كرد الا خود عشق كه هیچ‌گاه نفهمیدیم كه چه دیدیم و چه شنیدیم و چه گذشت. 

داستانی که گفتنی نیست. سرودنی نیست. فقط حس کردنیست.