۹.۴.۸۲

امید

من دریافته ام كه دوست داشته شدن هیچ و اما دوست داشتن همه چیز است و بیش از آن بر این باورم كه آنچه هستی ما را پر معنی و شادمانه می سازد، چیزی جز احساسات و عاطفه ما نیست. پس آن كس نیك بخت است كه بتواند عشق بورزد ولو اینکه مورد عشق واقع نشود. عاشقی معامله نیست که ۱۰۰ گرم عشق بدهی و ۱۲۰ گرم محبت بگیری. بخشش صرف است به امید فراگیری اصالت بخشندگی. بخشش به امید زیست عاشقانه کردن.