۶.۴.۸۲

گل قاصد

گلکم
ای گل قاصدکم
قلبکت غمگین است
کوله بارت خالی ست
سخنت رنگ عزاست
زلفکت آشفته ست

نفست وای چرا ..... عطر دلدار ندارد همراه ؟
گلکم !!! قاصدکم !!!
بوم من عشق آباد
هیچ پیغام نداشت ؟

ای گل قاصدکم راست بگو
دلبرم را نکند گرگ ربود ؟
وای در ده ما 
حتی یک نفر مرد نبود ؟

* منوچهر محمدپور - ۱۳۵۲