۵.۵.۸۲

عاقبت

- آقا هل نده! 
- یه خورده برو جلو! 
- آقا برو !واسه چی وایستادی؟ 
- چراغ سبزه! 
- انقدر کل کل کرد که چراغ قرمز شد. اقلا درو نمی بنده که دیگه کسی بالا نیاد! 
- واسه همین نرفت که بازم سوار کنه. 
- آقا برو جلوتر ! 
- آقا اون طرف خالیه یه کم برو کنارتر! 
- بابا این ساکمه اینجا گذاشتم، تو هم گیر دادی به این یه ذره جا؟ 
- خانم جا نیست ! 
- آقا برین کنار می خوام پیاده شم! 
- آقا راه بده بره تو جوب! 
- اقا درو ببند 
- آقا درو نبند من لای در گیر کردم 
- یه کم فشار بده در بسته می شه ... 
- کو فشار؟ 
- چه عجب راه افتاد! 
- .... 
- چی شد وایستاد ؟ اینجا که ایستگاه نیست! 
- آقایون خانوما پیاده شین پنچر شد...