۴.۵.۸۲

شمس تبریز

ما را اهلیت گفتن نیست
کاش اهلیت شنودن بودی

motorcycle way road