۲۹.۴.۸۲

دعوت

در نزهت سواحل چشمان آبی ات
مرغان نازپرور عصمت
آزرمگین به روی گیاهان آبزی
نشسته اند
بس آیه های پاک نجابت نوشته اند
ای خوب تر ز گل
ای پاک تر ز جان
یک شب مرا به ساحل چشم و لبت بخوان

soldier french kiss

*دعوت - فرهاد عابدینی