۲۸.۴.۸۲

تعریف صریح

آینده چیست مگر ؟
آینده آن ادامه است که من می دهم. 

آرزو چیست مگر جبری که زمانه بر من خواهد برد. 

خیر مگر چگونه است ؟
جایی که نام شیطان باشد و من قی کنم ......