۲۵.۴.۸۲

حقایق قابل تغییر

این جمله انیشتن همیشه من را به وجد می آورد : اگر حقایق با نظریه شما سازگار نیستند، حقایق را تغییر دهید.

اصلا این نگرش برای من جالب است. این که آدمی باید در چه موضعی از اعتماد به نفس و اتکای به خویشتن ایستاده باشد تا بتواند چنین جمله ای را به زبان بیاورد برایم لذت دارد. این که حقایق قابل تغییرند و چون حقیقت هستند، لزوما درست نیستند.

اما خوب انحرافی هم ممکن است ایجاد شود و آن اینکه همیشه حقایق قابل تغییر نیستند و اصلا چه کسی واقعا می تواند بگوید که حقیقتی درست یا غلط است. این همان مشکلی ست که آدم های ساختارشکن همیشه در زندگی با آن درگیرند.