۵.۶.۸۲

خفه بشدن

باور کن که دیگه اصلا حوصله نوشتن ندارم.

باید خفه شوم و کمی فکر کنم.