۱۸.۸.۸۲

شایدم

تو به شاید چی می‌گی؟
شاید می‌گی احتمال !!
شاید می‌گی حدس و گمان!!
شایدم می‌گی پیش‌بینی !!
شاید ...
به هر حال من به شایدها می‌گم زندگی
شاید ! این معنی بهتر باشه.


- The Singing Butler, Jack Vettriano