۱۶.۵.۸۳

محاکمه

به این فکر می‌کردم که موریس مترلینک می‌گفت : وقتی به شعله شمع فوت می‌كنید و شمع خاموش می‌شود، شعله به كجا می‌رود.

فکر می‌کردم که واقعا شعله به کجا می‌رود ؟

زاهد با ترس می‌تازد به پا 
عاشقان پرّان تر از برق و هوا

* شعر رومی