۹.۱۰.۸۳

لذات

ویل دورانت در لذات فلسفه در صفحه‌ی ۹۱ می‌نویسد : "بدون شک بسیاری از این‌ها نتیجه‌ی علاقه اصلاح‌ناپذیر مردان به تنوع است و طبیعت مرد به یک زن بسنده نمی‌کند".

عجب ...- Senator Hotel, Atlantic City, 1948, by Nina Lee