۲۳.۴.۸۴

ما و امیدواری

احساس دگرگونی‌های عجیبی در فکر و اندیشه‌ام دارم. دارم عوض می‌شوم انگار و خودم حواسم هست.

مخمور جام عشقم، ساقی بده شرابی
پر کن قدح که بی می، مجلس ندارد آبی

وصف رخ چو ماهش، در پرده راست ناید
مطرب بزن نوایی، ساقی بده شرابی

در انتظار رویت، ما و امیدواری
در عشوه وصالت، ما و خیال و خوابی** کم‌کم وقت خداحافظی با خاتمی عزیز است تا که شب چه زاید باز.
*** شعر از حافظ