۲۰.۹.۸۴

نزدیکی

دیروز فهمیدم که پدر یکی از همکارانم هم در هواپیمای سقوطی بوده است. از این‌که می‌بینم مرگ این‌قدر نزدیک می‌‌آید و عرض اندام می‌کند، می‌ترسم.


The Supper at Emmaus, by Rembrandt