۲۷.۵.۸۵

ماه

واقعا چه‌قدر ماهی‌ .................

...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...