۱۰.۹.۸۵

دچار


دست عاشق در دست ترد ثانیه‌هاست

و او و ثانیه‌ها می‌روند آن طرف روز

و او و ثانیه‌ها روی نور می‌خوابند

و او و ثانیه‌ها بهترین كتاب جهان را

به آب می‌بخشند

و خوب می‌دانند

كه هیچ ماهی هرگز

هزار و يك گره رودخانه را نگشود

* شعر سهراب سپهری، مسافر