۱۵.۹.۸۵

گرومب

آره داشتم می‌گفتم واست که اگه تو اتاق تو یک صدای بلندی بیاد و بگه گرومب، مادرت داد می‌زنه ؛ «پسرم طوریت نشد ؟!!!».

اما اگه از اتاق من یه صدایی بیاد و بگه گرومب، مادر من داد می‌زنه ؛ «چی رو شکستی ؟!!!».
البته شاید این تفاوت به نظر احمقانه و غیر قابل ذکر بیاد، اما امشب که فکر کردم، شاید بشه گفت از دلایلی که گاهی احساس می‌کنم فکرمون از هم فاصله داره، یکیش همینه که گفتم واست.