۱۲.۱۱.۸۵

مجال

طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از بلوغ. گفت : در مسطور آمده است که سه نشان دارد : یکی پانزده سالگی، دیگر احتلام و سوم برآمدن موی پیش. اما در حقیقت یک نشان دارد و بس : آن‌که در بند رضای حق جل و علا بیش از آن باشی که در بند حظ نفس خویش. و هرآن‌که در او این صفت موجود نیست، به نزد محققان بالغ نشمارندش.* سعدی، گلستان
* Peter Macdiarmid