۱۳.۱۱.۸۵

سخن‌رانی

نشسته بود و برا همه سخن‌رانی می‌کرد. می‌گفت : اگه دوست داری مثل آدم زندگی کنی و مثل سگ بمیری، هرگز زن نگیر. اما اگه دوست داری مثل سگ زندگی کنی و مثل آدم بمیری، حتما زن بگیر.