۲۱.۱۲.۸۵

آخر سال مزخرفیه. اصلن دیدی بعضی وقتا همه چیزای بیخود و مزخرف با هم اتفاق می‌افتن ؟!!! یا هزار تا فکر و خیال همه با هم یله می‌شن روی اعصابت ؟!!! آخر سال مزخرفیه ....