۲۲.۱.۸۶

انگار

ناخوش‌آوازی به بانگ بلند قرآن همی‌خواند. صاحب‌دلی بر او بگذشت و گفت : این زحمت خود چندین چرا می‌دهی ؟!!
گفت : به خاطر خدا می‌خوانم.
گفت : به خاطر خدا نخوان.

گر تو قرآن بدین نمط خوانی
ببری رونق مسلمانی

* سعدی، گلستان، و کمی تلخیص