۱۷.۲.۸۶

قوری دو نفره

دم آن چای گرم 
که تو دمش می‌کنی.