۱۵.۲.۸۶

از غرب تا شرق دور

مدیر کل سازمان امور هوشمندسازی کل کشور اعلام کرد ؛ «به زودی برای هر ایرانی یک کارت هوشمند محبت صادر خواهد شد و به این ترتیب هر شهروند فقط حق ابراز مقدار محدودی محبت را در طول هر ماه خواهد داشت و اگر بیش از آن به کسی یا کسانی محبت کند، باید عوارض آن را به صورت آزاد پرداخت نماید. همین‌طور کارت‌های هوشمند نفس کشیدن، عاشق شدن و فکر کردن هم در راه هستند و در آینده نزدیک برای همه شئونات زندگی ایرانیان، کارت هوشمند صادر خواهد گردید. برا هر کاری هم یه کارت»