۳.۴.۸۶

تاثیرات مستقیم زمان

چیزهای بسیاری هستند 
که زمانی فکر می‌کردم بر اثر یک نبوغ خلق شده‌اند
اما امروز به نظرم کودکانه می‌رسند

شعرهای بلندی هست توی سرم، 
که زمانی فکر می‌کردم مرا بزرگ‌ترین شاعر جهان خواهند کرد
اما دیشب آتششان زدم

می‌دوم
دیوانه‌ای شاید که جهش‌های مکررش سو ندارند
اما شوق ... شاید