۲۶.۳.۸۶

منفی‌باف

نوشته بود ؛ «یک کیف پول گم شده. از یابنده تقاضا می‌شود با شماره ...۰۹۱۲ تماس بگیرد و مژدگانی دریافت نماید.» دلم سوخت. اس‌ام‌اس زدم و برایش نوشتم که از بابت گم شدن کیف شما ناراحت شدم. امیدوارم پیدا بشود. طرف گیر داده بود که اگر شما پیدا کردید پس بدهید. من هم هر چه توضیح دادم که این فقط یک ابراز همدردی بوده زیر بار نرفت که نرفت. دست آخر هم تهدیدم کرد که این موضوع را پیگیری می‌کند. عجب مملکتی شده‌ها.