۹.۵.۸۶

پسغام

نه تماسی
نه حرفی
نه صدایی
نه معجزه‌ای
برای همیشه تو را ترک می‌کنم