۱۰.۵.۸۶

جان‌سخت

نکن
فکرش را 
فکر را

هر آن‌چه که خودِ خودِ حادثه است
در کسری از ثانیه رد می‌شود و ما ...
خودمان را می‌زنیم به خواب
می‌آییم روی آب
می‌خزیم روی خشکی
دو زیستانیم


* عکس Michael Monfore