۲۵.۴.۸۶

نعمت و ذبی

آقا نعمت‌ا... و آقا ذبیح‌ا... در حال چرخ زدن